قرمز سبز آبي خاکستري
با خاموش بودن بسيار ، وقار پديدار شود و با دادن داد دوستان فراوان گردند و با بخشش بزرگى قدر آشكار گردد و با فروتنى نعمت تمام و پايدار ، و با تحمل رنجها سرورى به دست آيد و به عدالت كردن دشمن از پا در آيد . و با بردبارى برابر بى خرد ، ياران بسيار يابد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت